АПЕЛЯЦІЯ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ЗНО

CategoriesБез рубрики

За матеріалами газети “Освіта Вінниччини” № 3  від 27 січня 2009 р.

АПЕЛЯЦІЯ

Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право подати апеляцію:

–         щодо порушення процедури тестування;

–         щодо результатів тестування.

Учасник ЗНО має право подати апеляцію на порушення процедури, не покидаючи пун­кту тестування. Для цього потрібно подати відповідну апеляційну заяву відповідальному

за пункт тестування або уповноваженій особі

Українського центру оцінювання якості осві­ти. Бланк заяви знаходиться у відповідаль­ного за пункт тестування. Після заповнення заяви учасником ЗНО відповідальний за пункт тестування або уповноважена особа УЦОЯО зобов’язані її прийняти та видати розписку про отримання цієї заяви. Підставами для подання апеляційної зая­ви на порушення умов проведення про­цедури можуть бути:

–              технологічні порушення (неправильний відлік часу, відсутність або пошкодження те­стових матеріалів, порушення цілісності па­кетів, у яких упаковані тестові зошити, по­шкодження або несправність технічних за­собів, що використовуються для проведення тестування), неправильні, на думку учасників ЗНО, дії персоналу пункту тестування;

–              природні та техногенні катастрофи, що зашкодили проходженню тестування;

–              групове запізнення на зовнішнє оціню­вання учасників, підвезення яких до пунктів тестування здійснювалося централізовано органами управління освітою.

Учасник тестування може подати апеляцію щодо результатів ЗНО, якщо є сумнів з при­воду об’єктивності визначення результатів. У такому випадку учасник тестування має пра­во подати апеляційну заяву, зразок якої буде розміщено на сайті Українського центру оці­нювання якості освіти. Заяву можна подати до 15 липня 2009 року особисто або надісла­ти рекомендованим поштовим відправленням до УЦОЯО або ВРЦОЯО. У разі надходження заяви поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем. Розгляд апеляційної заяви здійснюється комісією УЦОЯО впро­довж 15 днів із часу її надходження.

Після технічної та предметної експертиз, проведених фаховою групою Українського центру оцінювання якості освіти, учасник ЗНО отримає витяг з протоколу засідання апеля­ційної комісії УЦОЯО та апеляційну картку учасника ЗНО, в якій подаються відповіді учасника, ключ до завдань бланку А, бали, отримані учасником за кожне завдання, а та­кож копія повторної перевірки бланку Б.

Заяви, які були подані пізніше встановле­ного терміну, розглядатися не будуть.

About the author

Залишити відповідь