Типові плани

CategoriesБез рубрикиTagged

Типові плани

  НАСЕЛЕННЯ
 1. Чисельність, природний рух, тип відтворення,  показники народжуваності та смертності.
 2. Демографічна політика.
 3. Механічний рух населення  (міграції).
 4. Особливості розміщення населення.
 5. Міське і сільське населення. Урбанізація.
 6. Расовий та національний склад, релігійний склад.
 7. Вікова та статева структура
 8. Трудові ресурси і зайнятість населення.

   ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНИХ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ.

 1. Величина запасів і розміщення корисних копалин, їх територіальне поєднання.
 2. Водні, лісові ресурси і можливості їх використання.
 3. Загальна оцінка природно-ресурсного потенціалу території для розвитку промисловості і забезпеченість Ії природними ресурсами.
 4. Риси раціонального та нераціонального природокористування.
 5. Загальний висновок. Перспективи збільшення ресурсозабезпеченості.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛУЗІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.
 1. Значення галузі.
 2. Сировинні і паливні ресурси галузі, їх розміщення.
 3. Розміри виробництва продукції. Головні країни-виробники.
 4. Фактори розміщення.
 5. Головні країни-експортери і імпортери продукції.
 6. Екологічні проблеми розвитку галузі.
 7. Перспективи розвитку.

 ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ.

1.Роль галузі в господарстві країни. Розміри продукції.

2.Природні умови для розвитку галузі.

3.Аграрні відносини.

4.Особливості структури сільського господарства.

5.Географія рослинництва і тваринництва. Сільськогосподарські райони і зони.

6.Залежність країни від експорту та імпорту с/г продукції.

7.Загальний висновок , проблеми та перспективи розвитку.

 ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТУ КРАЇНИ.

1.Рівень розвитку окремих видів транспорту.

2.Конфігурація транспортної сітки.

3.Розміщення головних транспортних вузлів, портів.

4.Основні вантажопотоки та склад вантажів.

ГОСПОДАРСЬКА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ.

1. Особливості рельєфу (форми рельєфу, середні, максимальні, мінімальні висоти. Нахил. Можливості розвитку сільського господарства, транспорту, будівництва)

2. Особливості клімату, агрокліматичних ресурсів.

 1. 3.  Характеристика мінеральних ресурсів (кількісна, якісна оцінка).

4. Ґрунтові ресурси, структура земельного фонду.

5. Водні і біологічні ресурси.

6. Ефективність використання природних ресурсів.

7. Оцінка стану навколишнього середовища.

 Оцінка природних ресурсів країни

 

1.Запаси сировини і можливості видобутку сировини:

1. для розвитку паливно-енергетичної промисловості.

2.для розвитку чорної і кольорової металургії.

3.для розвитку хімічної промисловості.

4.для розвитку деревообробної промисловості і будівництва.

 ПЛАН ОЦІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 1. ЕГП (транспортно-географічне положення, особливості рельєфу, заселеності території, близькість споживача, металургійних, хімічних та інших підприємств).
 2.  Промислові запаси сировини.
 3.  Частка підземного та відкритого видобутку.
 4. Умови видобутку: глибина залягання, потужність пластів тощо.
 5. Якість сировини (калорійність, вміст металу в руді, корисні та шкідливі домішки).
 6.  Собівартість видобутку сировини.
 7.  Проблеми видобутку та використання сировини. Перспективи ресурсозабезпеченості.

 ПЛАН ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

 

 1. Склад території.
 2. ЕГП. Положення відносно:

а) всієї території країни: центральне, окраїнне, прикордонне;

б) сусідське положення. Економічний рівень розвитку сусідніх територій;

в) паливних і сировинних баз;

г) транспортних шляхів.

 1. Господарська оцінка природних умов і природних ресурсів:

а) вплив природних умов і природних ресурсів на розвиток господарства;

б) оцінка рельєфу і клімату для розвитку АПК.

 1.  Населення і трудові ресурси (співвідношення міського і сільського населення, густота, національний склад, забезпеченість трудовими ресурсами, зайнятість).
 2.  Господарство. Загальна оцінка рівня розвитку. Співвідношення промисловості та сільського господарства.
 3.  Промисловість. Галузі спеціалізації, допоміжні і обслуговуючі та їх географія. Промислові вузли. Проблеми та перспективи розвитку.
 4.  Сільське господарство. Рослинництво і тваринництво.  Проблеми та перспективи розвитку.
 5.  Транспорт. Характеристика найбільших промислових вузлів та центрів.
 6.  Проблеми та перспективи розвитку району.
 7.  Географічне положення.
 8.  Спеціалізація, його цехи, їх виробничі зв’язки.
 9.  Техніко-економічні особливості виробництва. Витрати сировини, енергії, палива, трудомісткість тощо.
 10.  Принципи розміщення.
 11.  Виробничі зв’язки по сировині, паливу, готовій продукції.
 12.  Професії.
 13. Охорона природи.
 14.  Перспективи розвитку підприємства.
ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

1. Географічне положення. Місце області на карті України. На якій відстані та в якому напрямку знаходиться обласний центр від столиці? Оцінка економіко-географічного положення області. Визначення гео­графічних координат свого населеного пункту.

2. Природні умови і ресурси. Освоєність території, її рельєф. Харак­теристика корисних копалин. Клімат (середньорічна температура, кількість опадів, вітри). Річки та озера, їх використання. Ґрунти. Ерозія ґрунтів та бо­ротьба з нею. Рослинність і тваринний світ. Екологічна ситуація. Основні джерела забруднення. Заходи з охорони навколишнього середовища. За­повідники та заповідні території.

3. Населення. Динаміка кількості населення області. Співвідношення між міським і сільським населенням. Густота населення. Типи населених пунктів. Національний склад населення. Трудові ресурси. В яких галузях зайнята більшість працездатного населення? Звичаї, традиції, релігія.

 1. Господарство. Промислові підприємства на території області, їх спеціалізація, сировинна база, виробничі зв’язки. Форми агропромислової інтеграції на території області. Спеціалізація сільського господарства. Які культури вирощуються? їх врожайність. Тваринництво. Виробництво молока та м’яса. Характеристика транспорту. Вплив господарства області на навколишнє середовище. Заходи щодо його оздоровлення. Житлово-кому­нальне господарство, торгівля і громадське харчування. Заклади побутового обслуговування, культури, здоров’я, фізичної .культури і спорту, народної освіти. Житлове будівництво. Забезпеченість населення житлом. У чому виявляються зв’язки вашої області з іншими областями країни? Перспективи розвитку області.

План характеристики ФГП  та ЕГП області.

 1. 1.  Розміри території.
 2. Положення в межах держави (Сусідське, прикордонне, центральне тощо)
 3. Положення відносно ліній градусної сітки. (Крайні точки та їх координати. Географічний центр).
 4. Протяжність області з півночі на південь та з заходу на схід.
 5. 5.  Положення по відношенню до фізико-географічних об’єктів.
 6. 6.  Сусідське положення.
 7. 7.  Транспортно-географічне положення.
 8. 8.  Вплив географічного положення на розвиток господарства.

План характеристики ЕГП  та ПГП країни.

 1. Розміри території.

10. Положення в межах материка, частини світу. (центральне, периферійне, приморське тощо)

11. Сусідське положення. Кордони (доступність, чи не заважають економічним зв’язкам тощо).

12. Оцінка положення держави відносно економічних та політичних та військово-політичних блоків та  організацій.

13. Положення стосовно головних паливно-сировинних баз, промислових і сільськогосподарських районів.

14. Транспортно-географічне положення (положення стосовно сухопутних та морських  магістралей).

15. Положення стосовно головних районів збуту продукції

16. Зміна ЕГП і ПГП в часі.

17. Загальний висновок про вплив ЕГП і ПГП на розвиток і розміщення  господарства країни.

 

About the author

Залишити відповідь