З ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАДИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

CategoriesПозакласна роботаTagged , , ,

З ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАДИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

 

Лешкевич В.В., заступник директора школи з наукової роботи та роботи з спеціалізованими класами Шепетівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки та правознавства.

Однією з форм удоскона­лювання економічних теоретичних і практичних  знань і навичок є проведення економічних декад. Мета яких — через інтерактивні форми роботи, ділові ігри  змоделювати визначені уп­равлінські, економічні, пси­хологічні, педагогічні ситу­ації і сформувати вміння ана­лізувати їх і приймати опти­мальні рішення. У школах ділові ігри мо­жуть проводитися як на уро­ках, так і в позакласних захо­дах. У нових економічних умовах найбільш актуальною є проблема активізації на­вчального процесу, пошук та­ких форм навчання, які б сприяли не тільки більш якісній підготовці учнів, міцному закріпленню знань, а й активізували б їхню розу­мову діяльність, формували практичні навички, прищеп­лювали необхідні ділові якості.

Основна перевага цих ігор полягає в їхньому комплексному характері. Ці ігри можна назвати фінансово-економічними. Фінансовий бік гри передба­чає   необхідність отримати максимальні прибутки від своєї діяльності, а економічний — організацію виробничої діяльності в знач­ному обсязі і різноманітних формах.

Такі ігри сприяють форму­ванню загальної економічної культури учнів, стимулюють творчий підхід до справи, ви­ховують у гравців якості «ділової людини», заповзят­ливість, відповідальність, здатність до самостійного ви­бору сфери діяльності. Крім того, гра — це спосіб надан­ня реальної допомоги учням у практичному освоєнні су­часних форм організації тру­дової діяльності, економіч­них відносин.

Традиційним стало проведення економічної декади  в школі на початку листопада. В плані проведення декади – найрізноманітніші форми роботи з питань економічного навчання та виховання школярів, вдосконалення педагогічного досвіду з питань економізації навчально-виховного процесу.

Адже піднесення, що розпочалося в економіці України, вимагає подо­лання відставання у науково-технічній галузі, змін у якості підгото­вки робочої сили. Особливу актуальність для країни набуває про­блема відродження підприємництва. Виконання цих завдань немож­ливе без розуміння ролі людського фактору в ринкових умовах. Дедалі важливішими стають такі людські якості як освіта, кваліфі­кація, досвід, особистість працівника, його підприємливі здібності, активність, відповідальність, чесність тощо. Основна роль у форму­ванні кваліфікованого працівника належить освіті.

Підвалини соціальної, психологічної, економічної і підприємниць­кої підготовки нашого населення мають закладатися у шкільному віці

Формування економічно грамотної людини не може відбуватися лише за рахунок уроків економіки. З уроків математики учні отри­мують базові математичні знання, вчаться логічному мисленню. На уроках економічної географії вони вчаться використовувати еконо­мічні поняття і закони у конкретних ситуаціях. В історичних і літе­ратурних творах відображено багаторічний досвід підприємництва, фінансової і господарської діяльності людства, який можна використати на уроках економіки. Тому в програмі декади не останнє місце займає проведення  відкритих уроків з різних предметів, де використовуються можливості економічного навчання та виховання, проведення інтегрованих уроків.

Під час проведення економічної декади  в кожному класі проходять виховні години відповідної тематики, відкриті уроки з основ економіки, заняття курсів.

Зазвичай в ці дні гостями школи є відповідні спеціалісти комітету економіки міськвиконкому, працівники податкової адміністрації, що запрошуються на зустрічі з учнями для проведення дискусій, бесід з економічної тематики.

Традиційними стали і конкурси стінної учнівської преси на економічну тематику.

Ділові інтерактивні ігри в практиці шкільної освіти застосовуються досить давно, але досвід останніх років підтвердив, що їх використання дає змогу наблизити школярів до реальних життєвих ситуацій, отримати не лише пізнавальний ефект, а й емоційне задоволення від процесу.

Тому саме, основними заходами економічної декади є проведення ділових інтерактивних ігор, що моделюють особливості ринкової економіки.

Завдання вчителя полягає у  виборі основної педагогічної позиції на різних етапах гри. Необхідно визначити міру і форму педагогічної допомо­ги учням, масштаби дитячої самостійності, а також реа­лізовувати принцип гуманіз­му і демократизації стосунків усередині дитячих колек­тивів, зміцнювати міжособистісні відносини.

Одне з основних завдань педагогів — створити не про­сто діючу ігрову модель рин­ку, а копію цивілізованого ринку, тобто такі економічні відносини, які сприяють роз­витку особистості, прояву її природних нахилів і здібнос­тей.

Перевагою   таких ігор іграх є те, що в них можна задіяти практично всіх учнів класу, школи, що дозво­лило їм виявити свої здібності до організа­торської і підприєм­ницької діяльності.

Ділова гра “ Грай, думай, збагачуйся”

Економічна гра  “Грай, думай, збагачуйся  проводиться” в рамках економічної декади з метою організації економічного навчання та виховання, впровадження активних форм організації такої роботи, надання методичної допомоги педагогам в організації економічного навчання  та виховання.

Завдання гри

–          Впровадження активних форм педагогічного та методичного забезпечення економічного навчання та виховання.

–          Виявлення нових педагогічних технологій в організації економічного навчання та виховання.

–          Пропаганда економічних знань, економічної політики держави.

Керівництво грою

Загальне керівництво грою здійснюється заступником директора школи з наукової роботи та роботі з спеціалізованими класами та заступником директора школи з виховної роботи та організаційним комітетом.

Відповідальність за організацію гри в межах класів покладається на класних керівників 5-11 класів.

Учасники гри

У грі беруть участь класні колективи 5-11класів.

Термін проведення гри

На підготовчий етап гри доцільно відвести 2-3 тижні. В цей період учні та вчителі ознайомлюються з положенням про гру, правилами.

 Організація гри

Спочатку було сформова­но ініціативну групу, що без­посередньо займалася орга­нізацією і проведенням гри. У її складі — ак­тивісти-старшокласники і вчителі. Гру­па розробила положення про гру, заздалегідь пояснила умови представникам класів.

Для успішного проведен­ня ділової гри необхідна на­явність кількох складових:

а) зацікавленість у грі ве­ликої кількості дітей і педа­гогів, їхнє бажання брати участь у грі;

б) створення працездат­ної, натхненної ініціативної групи, чіткий розподіл обо­в’язків у групі;

в) широка реклама і про­паганда, роз’яснення правил і порядку проведення гри;

г) розробка чітких правил гри, уточнення місця, часу проведення гри.

Під час підготовчого етапу кожен класний колектив створює своє приватне підприємство, кооператив,  фірму тощо.

Фірма повинна мати свою назву, керівництво, (директор, заступники, бухгалтер тощо.) та чітко визначитись в змісті діяльності фірми, ціні за виконані роботи чи послуги.

Провести активну роз’яснювальну та рекламну компанію по доведенню до відома всіх учнів про зміст своєї діяльності При підведенні підсумків гри організація рекламної діяльності фірми оцінюється окремо. Враховується активність рекламної діяльності нестандартність підходів та її ефективність

До початку гри фірми повинні   зареєструвати фірму в ШПІ ( шкільній податковій           інспекції). За видачу патенту ШПІ стягує  плату в розмірі 2 грн.

На фірмі  повинна вестись чітку фінансову звітність  про свою діяльність  (форма довільна) вказавши витрати, доходи та прибуток фірми.

Кожний клас творчо підійшов до гри. У школі працювали кафе «Варенична» і «Хід королеви», кімната страху, дискоте­ка, відеостудія, тир, фо­тоательє, перукарня «Елегант»,  та багато інших. Діти виявили максимум вигадки, дотепності, щоб роз­рекламувати свої фірми та залучити максимальну кількість відвідувачів.

Під час гри був  змінений розпорядок роботи школи. Відразу ж після уроків школа перетворилася на стугонливий вулик. Кожен нама­гався зайти в усі фірми, про все довідатися, все спробувати, подивитися, по­слухати, зробити фото на пам’ять тощо.

Учні намагалися якнай­краще обслуговувати своїх відвідувачів, заробити якнай­більше грошей, тому що від прибутку залежало, яке місце вони посядуть.

По завершенні гри фірми сплачують податок від прибутків, орендну плату  в розмірі 50 %. Зароблені кошти, що залишилися  у фірми після сплати податків та платежів залишаються в розпорядженні класів і використовуються на потреби класу.

Кошти що надійшли в ШПІ поступають в розпорядження школи і по акту передаються в бухгалтерію школи. Ці кошти використовуються на потреби тільки за рішенням шкільного парламенту .

Гра показала, що учні хо­чуть і вміють працювати, у них розвинена фантазія, ви­нахідливість і заповзят­ливість, що практично кожен клас уміє поєднувати зусил­ля і застосовувати свої здібності і таланти, якщо ба­чить перед собою конкретну мету.

Участь у грі вчителів сприяла ще біль­шому взаєморозумінню, зміцненню добрих стосунків між педагогами й учнями, за­свідчила, що якщо в усіх є одна цікава справа, то вона — тільки на спільну користь. Хтось побачив, що наші діти вже цілком дорослі люди — досить самостійні й діловиті, хтось відкрив для себе щось нове у своїх товаришах і вчи­телях.

Підведення підсумків гри

Визначення переможців здійснюється за сумою сплачених податків. Підведення підсумків гри оголошується  на загальношкільній лінійці.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Общешкольная игра «Демократическая Республика»  // Приложение к журналу Директор школы.–  Экспресс-опыт. Дополнение к № 7 за 1999 год.
  2. Літова З. Ділові ігри в школі // Завуч.2002.- №2 (116).

About the author

Залишити відповідь