ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ територіальної структури ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

CategoriesБез рубрикиTagged , ,
Лешкевич В.В. –  вчитель географії та економіки СЗОШ № 2  І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням основ економіки та правознавства м. Шепетівки

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ТериторіальнОЇ структурИ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

В області станом на 2006-2007 н. р. нараховувалось 1062 загальноосвітні навчальні заклади. Їх кількість зросла у порівнянні з 1990-1991 н.р. на 1 заклад. За аналогічний період кількість учнів скоротилась з 210000 до 168396. Помітні зрушення в формах власності  стосовно загальноосвітніх навчальних закладів. Крім державної та комунальної форми власності починаючи з 2001 року з’явились  3 приватні  навчальні заклади в яких навчається 327 учнів (початок 2006-2007 н.р.). Це становить 0,19 % від загальної кількості учнів області. За цим показником область дещо відстає від середньоукраїнського показника, який становив в вже в 2001 році – 0,3%. Всі три навчальних заклади розташовані в містах – 2 в м. Хмельницькому та  один в м. Кам’янець-Подільській. В м. Кам’янець-Подільському функціонує ліцей “Антей” з чисельністю учнів 133 особи та вчителів 31 особа, Хмельницькі навчальні заклади І-ІІІ ступеня “Гармонія” – відповідно 155 і 23 особи та “Ор Авнер” –  відповідно 39 і 24 особи. Як свідчать дані табл.1. динаміка кількості учнів в таких закладах, є, на жаль, негативною у розрахунку на 1000 чоловік населення області, хоча абсолютна кількість учнів у  таких закладах зростає.

Структура загальноосвітніх навчальних закладів щодо форм власності та динаміка контингенту учнів та вчителів представлена в таблиці 1.

Таблиця1.

 Загальноосвітні навчальні заклади Хмельницької області

 

(на початок навчального року)

 

 

1990/91 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Кількість закладів, всього1 1062 1099 1096 1079 1076 1075 1063
у тому числі форм власності              
державної та комунальної 1062 1096 1093 1076 1073 1072 1060
приватної 3 3 3 3 3 3
Кількість учнів, всього 210000 207748 201470 194249 185853 176660 168396
у тому числі у закладах форм власності              
державної та комунальної 210000 207459 201173 193919 185518 176321 168069
приватної 289 297 330 335 339 327
Кількість учителів, всього 19200 21413 21138 20647 20147 20441  20751
у тому числі у закладах форм власності              
державної та комунальної 19200 21327 21036 20553 20057 20355 20673
приватної 86 102 94 90 86 78
Кількість учнів у розра-хунку на 1000 населення 138 143 141 137 133 128 123

 

1 Включаючи вечірні (змінні) школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), спеціальні школи (школи-інтернати), санаторні школи.

Розподіл загальноосвітніх навчальних закладів у розрізі  районів та міст області станом на 2006-2007 н.р. представлено в додатку А. Найбільше шкіл в Кам’янець-Подільському районі – 82, в Ізяславському районі – 61, в  Волочиському та Дунаєвецькому районах по 59 шкіл. Найменше шкіл у  Віньковецькому районі  та Старосинявському районах – 25 та 29 відповідно.

В області нараховується  9 районів, де пересічні показники кількості учнів на один навчальний заклад становлять менше 100 чоловік. Найнижчі ці показники в  Новоушицькому, Кам’янець-Подільському та Славутському районах.

Розрахунки показників кількості учнів на один навчальний заклад представлені в табл. 1 додатку Б.

Кількість учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів у  розрахунку на одного учителя на початок 2006/07 навчального року в середньому по області становила 8 чоловік. Аналогічний показник в Україні становить 11,7. В той же час аналогічний показник в приватних навчальних закладах області становить 4 учні на одного вчителя.

Найменше припадає учнів на одного вчителя в Дережнянському, Чемеровецькому та Теофіпольському районах і становить 5 учнів на одного вчителя, що на 1 учня менше, ніж у приватних навчальних закладах області. Безперечно, такі показники ніяк не свідчать про високі стандарти освіти в цих районах, а пояснюється значною кількістю малокомплектних навчальних закладів. Вказані факти свідчать про необхідність концентрації середніх навчальних закладів та забезпечення підвозу учнів до шкіл, де буде сконцентрована потужна навчально-матеріальна база. Тому, з   урахуванням   побажань   батьків   та   економічної   доцільності   вкрай необхідно вдосконалювати організацію підвозу дітей до базових шкіл, створення та належної організації роботи пришкільних інтернатів.

Це можна здійснити тільки за умови повної реалізації державної програми ?Шкільний автобус?.

Актуальними проблемами функціонування освіти є створення належних умов для всебічного розвитку обдарованої молоді. Так в області нараховується 30 ліцеїв, 25 гімназій. За цими показниками  вона випереджає всі області України.

Соціально-економічні особливості Хмельниччини, реалії сучасного життя вимагають рішучих і конкретних дій у вирішенні актуальних питань розвитку освіти в області, серед яких особливого значення набуває сьогодні проблема збереження та розвитку сільської школи, створення умов для здобуття повноцінної освіти кожною сільською дитиною в природному для неї середовищі.

Забезпечення функціонування та розвитку сільської школи – є сьогодні також важливою умовою соціально-культурного розвитку села та збереження традицій нації, що вимагає об’єднання зусиль і ресурсів установ і закладів освіти, сільських і районних рад, установ культури, базових господарств.

Аналіз мережі середніх шкіл області свідчить, що з 1066 шкіл 915 або 85,8% — це сільські школи, в яких навчається 89133 учні, що складає 41,4% загальнообласного учнівського контингенту.

Більшість районних державних адміністрацій, сільських Рад приділяють увагу зміцненню матеріальної бази, розширенню мережі освітніх закладів.

Проблеми утримання сільських шкіл, їх будівництва, ремонту та матеріально-технічного забезпечення неможливо вирішувати без пріоритетної уваги райдержадміністрацій, сільськогосподарських підприємств, реалізації шляхів багатоканального фінансування закладів освіти, залучення, крім бюджетних, коштів підприємств, фірм, установ, фізичних і юридичних осіб.

Сільські населені пункти забезпечені школами на 64,7%.

У відповідності з Законом України «Про освіту» та Конституцією України створюються умови здобуття повної загальної середньої освіти, використовуючи різні форми навчання: заочні та вечірні школи, екстернат, індивідуальне навчання, ПТУ, ВУЗи І-ІІ рівнів акредитації.

Ведеться робота щодо вирішення проблеми навчання та виховання обдарованих і здібних дітей, які проживають у сільській місцевості, створень закладів нового типу. Хмельницька область  є лідером серед областей України по кількості закладів нового типу. Значна частина таких закладів є і в сільській місцевості.

Оптимізація мережі навчальних закладів загострила проблему функціонування малокомплектних шкіл. Сьогодні їх в області близько 300, з них 66 – початкові з кількістю учнів до 10; 27 шкіл І-ІІ ступенів, де менше 150 учнів.

У школах області нараховується 1243 класи-комплекти.

Аналіз практики організації навчально-виховного-процесу в сільських школах свідчить про невідповідність між зростаючими вимогами суспільства та наявним рівнем підготовки сільських школярів, у першу чергу, в малокомплектних школах.

Не вирішеною і проблема організації внутрішньої диференціації навчання у малочисельних сільських школах.

З метою підвищення якості та ефективності діяльності школи на селі управлінням освіти та обласним інститутом удосконалення вчителів протягом 3-х років проводиться обласний конкурс «Сільська школа».

Серед проблем сільської школи найбільш гострими залишається:

–         слабка матеріально технічна база;

–         малозабезпеченість  підручниками  нового  покоління  методичними  та дидактичними матеріалами функціонування малокомплектної школи та НВК “школа-дитячий садок”

–         недосконалість законодавчо-нормативної бази;

–         потреба в якісному, кадровому забезпеченні та соціальному захисті; сільського вчителя.

Наповнення реальним змістом національної системи освіти, сільської школи вимагає залучення до її розвитку державних громадських і приватних інституцій, сім’ї, кожного громадянина, створення у суспільстві атмосфери сприяння розвиткові освіти.

Програма розвитку сільської школи в Хмельницькій області полягає у визначенні стратегії розвитку в період з 1999 до 2010 року; створенні життєдайної системи навчання і виховання дітей шкільного віку; забезпечення високих  освітніх рівнів  та  формування  інтелектуального  і  культурного потенціалу сільської школи

Стратегічні завдання Програми:

1.   Відродження і розбудова сільської школи як важливої умови соціально-культурного розвитку села та збереження традицій українського народу.

2.   Розвиток освіченої, творчої, фізично і морально здорової, духовно багатої особистості сільського школяра.

3.   Формування політики суспільної підтримки розвитку сільської школи.

4. Залучення різноваріантних інвестицій щодо підтримки та розбудови закладів освіти в сільській місцевості.

Пріоритетні напрями Програми:

–                           Сприяння розвитку сільських навчально-виховних закладів;

–                           Матеріально-технічна та фінансова підтримка освітніх закладів на селі;

–                           Створення умов для здобуття освіти в сільській місцевості;

–                           Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в сільській школі;

–                           Науково-методичне забезпечення розвитку сільської школи.

 

Список використаної літератури

  1. Загальноосвітні навчальні заклади області на початок 2006/07 навчального року. / Статистичний бюлетень. Головне управління статистики у Хмельницькій області. – 2006
  2. Освіта Хмельниччини. – Хмельницький: Хмельницька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки. – 2002.

 

 

Додаток А

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів всіх

міністерств і відомств на початок 2006/07 навчального року у Хмельницькій області

Всього закла-дів1

У них

Заклади дер-жавної та кому-нальної форм власно-сті

У них

Закла-ди при-ватної форми власно-сті

У них

учнів

учи-телів

учнів

учи-

телів

учнів

учи-

телів

Хмельницька область

1063

168396

20751

1060

168069

20673

3

327

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький

45

30927

2539

43

30733

2492

2

194

47

Кам’янець-Подільський

24

11912

1246

23

11779

1215

1

133

31

Нетішин

4

4699

433

4

4699

433

Славута

11

5199

453

11

5199

453

Старокостянтинів

9

4909

456

9

4909

456

Шепетівка

11

6425

521

11

6425

521

райони

Білогірський

45

4337

565

45

4337

565

Віньковецький

25

3232

488

25

3232

488

Волочиський

59

6573

905

59

6573

905

Городоцький

44

6762

852

44

6762

852

Деражнянський

39

4352

600

39

4352

600

Дунаєвецький

59

8173

1100

59

8173

1100

Ізяславський

61

6901

875

61

6901

875

Кам’янець-Подільський

82

6579

1162

82

6579

1162

Красилівський

57

7547

1012

57

7547

1012

Летичівський

36

4118

551

36

4118

551

Новоушицький

46

3661

562

46

3661

562

Полонський

36

6556

795

36

6556

795

Славутський

52

4645

718

52

4645

718

Старокостянтинівський

53

4303

760

53

4303

760

Старосинявський

29

2954

404

29

2954

404

Теофіпольський

44

4014

668

44

4014

668

Хмельницький

54

5241

787

54

5241

787

Чемеровецький

55

5148

914

55

5148

914

Шепетівський

40

5031

674

40

5031

674

Ярмолинецький

43

4198

711

43

4198

711

 

[1] У складі закладів – денні та вечірні (змінні) школи різних ступенів, гімназії, ліцеї, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об’єднання), спеціальні школи (школи-інтернати), санаторні школи. Три приватних заклади: Кам’янець-Подільський ліцей “Антей” з чисельністю учнів 133 особи та вчителів 31 особа, Хмельницькі навчальні заклади І-ІІІ ступеня “Гармонія” – відповідно 155 і 23 особи та “Ор Авнер” –  відповідно 39 і 24 особи.

Додаток Б

Кількість учнів та учителів у розрахунку на один заклад всіх міністерств та відомств на початок 2006/07 навчального року

 

У всіх закладах

У закладах державної та комунальної форм власності

У закладах приватної форми власності

учнів

учителів

учнів

учителів

учнів

учителів

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька область

158

20

159

20

109

26

 

 

 

 

 

 

 

міста

 

 

 

 

 

 

Хмельницький

687

56

715

58

97

24

Кам’янець-Подільський

496

52

512

53

133

31

Нетішин

1175

108

1175

108

Славута

473

41

473

41

Старокостянтинів

545

51

545

51

Шепетівка

584

47

584

47

 

райони

Білогірський

96

13

96

13

Віньковецький

129

20

129

20

Волочиський

111

15

111

15

Городоцький

154

19

154

19

Деражнянський

112

15

112

15

Дунаєвецький

139

19

139

19

Ізяславський

113

14

113

14

Кам’янець-Подільський

80

14

80

14

Красилівський

132

18

132

18

Летичівський

114

15

114

15

Новоушицький

80

12

80

12

Полонський

182

22

182

22

Славутський

89

14

89

14

Старокостянтинівський

81

14

81

14

Старосинявський

102

14

102

14

Теофіпольський

91

15

91

15

Хмельницький

97

15

97

15

Чемеровецький

94

17

94

17

Шепетівський

126

17

126

17

Ярмолинецький

98

17

98

17

 

 

 

 

About the author

Залишити відповідь